تمدید مهلت ارائه مقالات فقط ساعت 24 امروز
1399/11/20

باتوجه به تماسهای مکرر پژوهشگران محترم با دبیرخانه همایش مبنب بر تمدید زمان ارائه مقالات،با تصمیم کمیته راهبردی همایش ، آخرین مهلت ارسال مقالات ساعت 24 امروز 20 بهمن خواهد بود و مهلت ذکر شده به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

ارسال مدارک و گواهی ها به تدریج در روزهای 21-22 و 23 بهمن انجام خواهد گرفت.

دبیرخانه همایش