مراحل ارسال مقاله تا دریافت گواهی موقت
1399/10/06

مراحل ارسال مقاله تا دریافت گواهی موقت
(گواهی موقت بصورت PDF با مهر و امضای همایش ازطریق پنل کاربری قابل دانلود میباشد و گواهی اصلی 3 روز پس از تاریخ نهایی و رسمی همایش بوسیله پست برای شما ارسال میگردد)

Untitled-2dd